EKSTERIORIZACIJA LINIJE, 2013

Izvedba pro­jekta študen­tov 3. letnika Oddelka za likovno umetnost

Mestni park, 2013

Men­tor: prof. Oto Rimele

Več foto­gra­fij lahko vidite na spo­dnjem naslovu:

Eks­te­ri­o­ri­za­cija linije 2013

Utrinki iz parka

Utrinki iz parka

Utrinki iz parka 2

Utrinki iz parka 2

Utrinki iz parka 3

Utrinki iz parka 3

Raz­stava študen­tov Oddelka za likovno ume­tnost PEF MB in kole­gov iz Avstrije — 3YHKUP Klasse der HTBLVA Ortwe­in­sc­hule Kunst und Design Graz - v avdi­to­riju Peda­go­ške fakultete

5.6.2013 ob 16. uri (Za podrob­nejše infor­ma­cije kli­kni na pri­lo­ženo sli­čico spodaj.)

Vabilo na razstavo

Vabilo na razstavo

Dejav­no­sti študen­tov 3. letnika pri študij­skem risanju

Pro­fe­so­rica Petra Varl je v okviru pro­grama študij­skega risa­nja študente moti­vi­rala za izde­lavo novo­le­tnih voščilnic. V avli PEF so raz­sta­vili voščil­nice z moti­vom smreke v veli­ko­sti 15 x 15 cm.

Ena izmed njih je tudi bela smre­čica na rdeči pod­lagi avto­rice Kata­rine Aman, študentke 3. letnika likovne umetnosti.

Katarina Aman, Smreka

Kata­rina Aman, Smreka

Pro­jekt “Mari­bor <edu> Graz”

Pri pro­jektu, ki teme­lji na zdru­že­va­nju ume­tni­kov iz Gradca in Mari­bora, bodo sode­lo­vali tudi študenti 3. letnika Oddelka za likovno ume­tnost PEF v Mariboru.

Nji­hovo delo bo pote­kalo na Glav­nem trgu 22, in sicer v četr­tek, 25. 10. 2012, kjer bodo izde­lo­vali pri­ponke in tiskali majice.

Podrob­nejši opis naj­dete tukaj.

Petra Varl - Poljub

Petra Varl — Poljub

Pro­fe­so­rica in ume­tnica Petra Varl je leta 1994 v Lju­bljani na par­ki­ri­šču Metel­kove ulice nari­sala poljub z naslo­vom Nos na nos. Letos pa se je v okviru pro­jekta Mari­bor (edu) Graz lotila stene na par­ki­ri­šču Pravne fakul­tete v Mari­boru in ponovno nari­sala poljub, tokrat usta na usta.

KLASIČNI TISK KOT PERFORMANCE

Gre za gra­fični pro­jekt pod naslo­vom “Med nevi­dnim in pri­so­tnim odti­som”, ki se je odvi­jal med 4. in 8. juni­jem pred stavbo Uni­verze v Mari­boru. Študen­tje 1., 2. in 4. letnika Oddelka za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete Uni­verze v Mari­boru so pod men­tor­stvom pro­fe­sorja Samu­ela Graj­fo­nerja tiskali gra­fične liste v veli­ko­sti 140 x 250 cm s pomo­čjo cestnega stroja za valja­nje ozi­roma utr­je­va­nje zemljišč.

Pro­fe­sor Graj­fo­ner v pro­cesu pou­če­va­nja svoje študentke in študente vzpod­buja k raz­i­sko­va­nju pove­zav med kla­sično gra­fiko in sodob­nimi vplivi kon­cep­tu­a­lizma: “Gre za vkju­či­tev gra­fič­nih raz­i­skav v kom­ple­ksne pro­stor­ske nago­vore, ki so v dana­šnji ume­tni­ški pra­ksi ena pomembnejših diskurzivnih konstant.”

Posnetki dogodka zgo­vorno pri­ka­zu­jejo, kako zabavno in atrak­tivno lahko postane resno ume­tni­ško raz­mi­šlja­nje in delo ob sveži ideji za izvedbo.

Prikaz odtisa velikoformatnega linoreza

Pri­kaz odtisa veli­ko­for­ma­tnega linoreza

Nastajanje odtisov s pomočjo cestnega valjarja

Nasta­ja­nje odti­sov s pomo­čjo cestnega valjarja

Ob dogodku je bil prisoten tudi veleposlanik Brazilije, g. Gilberto Fonseca-Guimarães de Moura

Ob dogodku je bil pri­so­ten tudi vele­po­sla­nik Bra­zi­lije, g. Gil­berto Fonseca-Guimarães de Moura

Foto­gra­fi­ral je Vojko Sti­plo­v­šek, študent 1. letnika OLU PEF.

Študenti Oddelka za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete v Mari­boru so pod men­tor­stvom Petre Varl, Davida Kran­čana in Andreja Štularja pri­pra­vili pri­je­tno pre­se­ne­če­nje pod naslovom:

MI MAMO RADI MARIBOR

Zidna poslikava na Gledališki 8 v Mariboru

Zidna posli­kava na Gle­da­li­ški 8 v Mariboru

Posli­kava — PODHODI Gre­gor­či­čeva, Gle­da­li­ška ulica 8 nasproti kavarne Gambrinos

Sode­lo­vali so študen­tje Oddelka za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete Uni­verze v Mari­boru:
Kata­rina Aman, Sanja Koro­šak, Mar­tina Ambrož, Sabina Maro­šek, Žiga Smo­diš, Sara Chiba, Teja Kodela, Kle­men­tina Črešnjo­vec, Teja Stra­šek, Tadeja Gabro­vec, Lucija Kra­u­zer, Miha­ela Ružič, Tjaša Jan­ko­vić, Lidija Piškur, Aneja Lah, Sabina Bru­mec, Polonca Nie­dor­fer, Kim Mastnak, Azra Muja­ko­vić, Maja Jaga­ri­nec, David Lukač, Sanja Pocr­njić, Pri­mož Pečar, Nika Lopert, Mateja Pun­gra­čič, Samo Zelko, Maja Petek, Sabina Hva­stija, Bar­bara Seme, Ivana Iva­no­vska, Petra Vdovč, Katja Čož, Katja Gra­šič, Maruša Aber­šek, Danica Rže­nič­nik, Melita Mažgon, Katja Golič­nik, Tina Zidan­šek, Tadeja Bogša, Teja Laznik, Iris Čuček, Luka Buzeti in Rok Osterc.

Oglejte si, kako je pote­kalo nji­hovo delo.

Po opra­vlje­nem delu je z avtorji posli­kave in nji­ho­vimi men­torji pote­kal tudi raz­go­vor, ki je bil neka­kšen uvod v odpr­tje “raz­stave”, ali bolje rečeno eks­te­ri­erne poslikave.

Pred nekaj dnevi pa so takole pope­strili zid šolskega dvorišča:

Poslikava stene ob igrišču  na OŠ Toneta Čufarja, v okviru EPK

Posli­kava stene ob igri­šču na OŠ Toneta Čufarja, v okviru EPK

MI MAMO RADI MARIBOR”,

posli­kava stene ob igri­šču na OŠ Toneta Čufarja, v okviru EPK, Kul­turni dnevi za osnovne šole in vrtce.

Avto­rica tipo­gra­fije: Aneja Lah

Izvedba posli­kave: študen­tje II. Letnika OLUPEF

Men­tor: Petra Varl, Risba II