Pro­fe­so­rica in ume­tnica Petra Varl je na pra­zen zid par­ki­ri­šča za Pravno fakul­teto v Mari­boru nasli­kala “Poljub”. In sicer v sklopu pro­jekta Mari­bor <EDU>Graz.

V okviru pre­da­vanj o študij­skem risa­nju pa je s svo­jimi študenti v zadnjih tednih izte­ka­jo­čega se leta izva­jala pro­gram risa­nja novo­le­tnih voščilnic.