V gale­riji Media Nox v Mari­boru je tre­nu­tno na ogled raz­stava študen­tov Oddelka za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete v Mariboru.

Vabilo - naslovnica

Vabilo — naslov­nica

Vabilo - 1. stran

Vabilo — 1. stran

Vabilo - 2. stran

Vabilo — 2. stran

Naslovni izde­lek nam daje vedeti, da so študen­tje s svo­jimi men­torji iskali aktu­alne vse­bine iz dana­šnjega življe­nja in sveta, ki je v težnji po mate­ri­a­lizmu duhovno raz­vre­dno­ten. Zato so spo­ro­čila kon­cep­tu­alne ume­tno­sti toliko moč­nejša. (N.R.K.)