Rojstvo, strast in smrt

Rojstvo, strast in smrt

Nek­da­nja študentka Oddelka za likovno ume­tnost, Nina Ružič Koželj, raz­sta­vlja v pro­sto­rih Mari­bor­ske razvojne agen­cije od 24. 9. do 15. 10 2015.
Duhovnost materialne odsotnosti

Duhovnost materialne odsotnosti

Raz­stava Jureta Mikuža in Ota Rimeleta
Poljub

Poljub

Pro­fe­so­rica in ume­tnica Petra Varl je na pra­zen zid par­ki­ri­šča za Pravno fakul­teto v Mari­boru nasli­kala “Poljub”. In sicer v sklopu pro­jekta Mari­bor <EDU>Graz.
RAZ:UM, Interier

RAZ:UM, Interier

V sklopu pro­jekta RAZ:UM, EPK Mari­bor 2012 in Mari­bor­ske uni­verze v leto­šnjem letu poteka pro­jekt Inte­rier, pri kate­rem pro­fe­sorji Oddelka za likovno ume­tnost Uni­verze v Mari­boru in ume­tniki, ki so se jim pri­dru­žili (sku­paj 11), raz­sta­vljajo svoja dela v inte­ri­erju poslo­pja Uni­verze v Mari­boru. Gre za kohe­zijo likov­nih del s z ustre­zno pove­zavo v pro­storu, ki so...
Zadnje objave