Na II. gim­na­ziji Mari­bor je odslej na voljo raz­stavni pro­stor, kjer se lahko s pro­fe­so­rico Petro Čeh, umet. zgod. in soc. kult. dogo­var­jate za more­bi­tne razstave.

Vabljeni ste tako seda­nji kot tudi bodoči študentje.

Pro­fe­so­rica ume­tno­stne zgo­do­vine na II. gim­na­ziji Mari­bor v svo­jem blogu pred­sta­vlja tudi raz­stavo aka­dem­ske sli­karke in pro­fe­so­rice na PEF MB Anke Kra­šne Koci­jan. Pre­dla­gam, da si pri­spe­vek ogledate.