Ilu­stra­tor mlajše gene­ra­cije, Jer­nej Žumer, nek­da­nji študent Oddelka za likovno ume­tnost PEF Mari­bor, je letos med tistimi ume­tniki, kate­rih dela so spre­jeta na 10. Slo­ven­ski bie­nale ilustracije.

Žirija je med 138 pri­ja­vlje­nimi deli izbrala 65 po nji­ho­vem mne­nju naj­bolj­ših in več o tem si lahko pre­be­rete na sple­tnih stra­neh Can­kar­je­vega doma.

Še več o delu ume­tnika pa boste našli na nje­govi sple­tni strani www.stokto.com.