UMETNOST ZDAJ

Ume­tnost je tista, ki žene življe­nje naprej. Ni zgolj estet­ski uži­tek. Prav­za­prav je to vedno manj. Je tisti segment družbe, ki opa­zuje, opo­zarja, pri­ka­zuje in hkrati nad­gra­juje. V času eko­nom­skih vzpo­nov in pad­cev se ji pogo­sto godi, da ostaja pre­zrta ali vsaj ne dovolj opa­žena. Toda ume­tnost vztraja, pogu­mno živi in posega v družbo. Kot je v pro­jektu Evrop­ske pre­stol­nice kul­ture, Mari­bor 2012, opo­zo­ril napis ob gra­dnji novega poslo­pja Medi­cin­ske fakul­tete. Ob tem pa se vpra­šamo, kje bo našla svoj pro­stor Aka­de­mija za umetnost?

Tudi to je le umetnost

You too are only art

You too are only art

V sklopu EPK Mari­bor 2012 je poleg vseh pro­jek­tov pote­kal tudi pro­jekt RAZ:UM, v sklopu kate­rega so pro­fe­sorji likovne ume­tno­sti Peda­go­ške fakul­tete v Mari­boru podali svoj pri­spe­vek pod naslo­vom UMETNOST ZDAJ. Več o tem lahko pre­be­rete v rispevku dr. Mar­jete Cigle­nečki ART:NOW.