V pone­de­ljek, 18. marca 2013, ob 17. uri je v Gla­zer­jevi dvo­rani Uni­ver­zi­te­tne knji­žnice Mari­bor pote­kala pred­sta­vi­tev mono­gra­fije Jureta Mikuža in Ota Rime­leta z naslo­vom Duhov­nost mate­ri­alne odsotnosti.

Pogo­vor je pove­zo­vala dr. Mar­jeta Ciglenečki.

Dele­žni smo bili zani­mive pred­sta­vi­tve dese­tle­tnega ustvar­ja­nja sli­karja Ota Rime­leta, ki ga je skozi svojo prizmo pred­sta­vil dr. Jure Mikuž. Soo­čil nas je s sve­tom sve­tlobe in nema­te­ri­al­nega sveta, ki je bil od nek­daj izziv ume­tni­kov. Zadnje dese­tle­tje Rime­le­to­vega sli­kar­stva, ko so se nje­gove slike odda­ljile od nepo­sre­dne posli­kave fron­tal­nih povr­šin in celo od sten samih, je pri­ka­zal v duhu iska­nja bistve­nih pro­ble­mov likovne pre­zen­ta­cije. In bistvo teži tja, kjer se poja­vlja nekaj več kot zgolj materialnost.

Svoja dela je zani­mivo in jedr­nato pred­sta­vil tudi ume­tnik sam. In če koga zanima od kod in zakaj pro­sojni beli objekti z barv­nimi sen­cami, si lahko ogleda ome­njeno mono­gra­fijo, ki je že dosto­pna tako v knji­žni­cah kot tudi v knji­gar­nah in na spletu.