Intervju
Jernej Žumer na 10. Slovenskem bienalu ilustracije

Jernej Žumer na 10. Slovenskem bienalu ilustracije

POGOVOR Z UMETNIKOM
Umetnost danes

Umetnost danes

Inter­vju z doc. dr. Mojco Pun­cer, pre­da­va­te­ljico na Filo­zof­ski fakul­teti v Mariboru
Likeart - zakaj?

Likeart — zakaj?

Raz­go­vor s pro­fe­sor­jem ume­tno­stne zgo­do­vine na Oddelku za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete v Mari­boru, dok­tor­jem ume­tno­stne zgo­do­vine in nek­da­njim kustosom.