Ob otvo­ri­tvi raz­stave kipar­skega dela Dra­gice Čadež Lapajne v Mari­boru — v sklopu EPK, je spre­go­vo­ril aka­dem­ski sli­kar in pro­fe­sor Oto Rimele