Ume­tnica Anna Wat­zin­ger nam je tokrat posre­do­vala poziv k ude­ležbi v per­for­mansu “Raz­šir­ja­nje Drave”:

OPEN CALL

Loo­king for 26 locals of Mari­bor, who want to be part in the per­for­mance “Expan­ding Drava” on the 29th Sep­tem­ber 2012 in Maribor.

Dear Peo­ple of Maribor!

My name is Anna Wat­zin­ger and I am an artist from Vienna. I got invi­ted by the Slo­ve­nian arti­sts Jiri Kocica and Žiga Okorn to be part of the wor­kshop in Mari­bor in May 2012 (in the line of the Euro­pean Capi­tal of Cul­ture — EPK), dea­ling with the river Drava.

The subject of water and rivers in urban struc­tu­res in gene­ral and the river Drava in Mari­bor in par­ti­cu­larly sti­mu­la­ted a lot of ideas to work with.

One of the ideas I would like to rea­lize in Mari­bor is the per­for­mance “Expan­ding Drava”, which is meant to be cre­a­ted by 26 peo­ple of Maribor.

So, dear rea­der, if you are from Mari­bor ple­ase feel very wel­come to become one of the 26 par­ti­ci­pants, which will be nee­ded to rea­lize the performance!

For further infor­ma­tion about the per­for­mance and the exact pro­ce­dure (what exac­tly the par­ti­ci­pants need to do) ple­ase down­load the Pdf‘s Idea 3_Expanding Drava and Instruc­ti­ons _Expanding Drava plus the Visu­a­li­za­tion of the Instruc­ti­ons (Jpg) on this website.

The Pdf Instruc­ti­ons _Expanding Drava and the Visu­a­li­za­tion of the Instruc­ti­ons (Jpg) will give you all the infor­ma­tion you need to join the performance!

Thank you very much in advance and loo­king for­ward see­ing you in Mari­bor on the 29th September!

________________________________________________________________________

V mesecu sep­tem­bru, natanč­neje 29. 9. 2012, bo avstrij­ska ume­tnica Anna Wat­zin­ger s pomo­čjo pre­bi­val­cev Mari­bora izve­dla per­for­mans v jav­nem pro­storu, za kate­rega bo potre­bo­vala 26 sode­lav­cev z vedri za vodo.

Avto­rica je več o pro­jektu zapi­sala v angle­škem jeziku v pdf. dato­teki.

Ana Watzinger, Expanding Drava

Ana Wat­zin­ger, Expan­ding Drava

Kratka pred­sta­vi­tev projekta:

RAZŠIRJANJE DRAVE Per­for­mans v jav­nem prostoru

Kje: Mari­bor: Glavni trg, Lent, ob obeh stra­neh reke Drave, po mestu

Kdaj: 29. Sep­tem­ber 2012, popol­dne ob 15.00

Tra­ja­nje: Pri­bli­žno 2 uri

Potre­bu­jemo: 26 pre­bi­val­cev Mari­bora, ki bodo del performansa.

Ude­le­žence napro­šamo, da s seboj pri­ne­sejo foto­a­pa­rat ali mobilni telefon

z dobro resolucijo.

Kje se dobimo in začnemo:

Ob 15.00 na Glav­nem trgu (pri kužnem znamenju)

Mate­rial: 26 ozna­če­nih veder za vodo

Kratko bese­dilo avtorice:

Pro­jekt “Raz­šir­ja­nje Drave” lahko razu­memo kot pova­bilo pre­bi­val­cem Mari­bora, da skozi per­for­mans pri­dejo v stik z reko Dravo. Je neka­kšno “odprto vabilo” Mari­bor­ča­nom, ki želijo postati del per­for­mansa, vklju­ču­joč spe­ci­fična navo­dila za izva­ja­nje le-tega, ki bodo obja­vljena v nadaljevanju.

Namen per­for­mansa je, da bi bili pre­bi­valci osve­ščeni o reki in nje­nem poten­ci­alu. To name­ra­vamo doseči z direk­tnim sti­kom z reko Dravo in obrav­navo le-te kot neka­kšne soi­gralke v igri oz. per­for­mansu. Na način, kot bi kle­pe­tali s sosedom.

Drava je tako lahko defi­ni­rana kot soseda vseh pre­bi­val­cev Mari­bora. Razna­ša­nje ozi­roma rzšir­ja­nje reke po mari­boru bo spre­me­nilo reko v zača­sno skulp­turo ozi­roma skulp­ture po mestu. Zača­sno bo to ustva­rilo pove­zavo (neka­kšne link) med vsemi ude­le­ženci performansa.

Namen tega je oja­čati zavest o pri­so­tno­sti in pomemb­no­sti reke Drave v Mari­boru in na splo­šno veli­kih poten­ci­a­lov, ki se ponu­jajo v urba­nih struk­tu­rah. Kajti če pogle­damo zgo­do­vino razvoja mest, so bile reke in urbana oko­lja vedno v tesnih pove­za­vah, kar je vidno tudi in morda celo moč­neje v tre­nu­tnih ozi­roma obsto­je­čih urba­nih oko­ljih in razvoj­nih stra­te­gi­jah sodob­nih mest.

Anna Wat­zin­ger