Rojstvo, strast in smrt

Rojstvo, strast in smrt

Nek­da­nja študentka Oddelka za likovno ume­tnost, Nina Ružič Koželj, raz­sta­vlja v pro­sto­rih Mari­bor­ske razvojne agen­cije od 24. 9. do 15. 10 2015.
Duhovnost materialne odsotnosti

Duhovnost materialne odsotnosti

Raz­stava Jureta Mikuža in Ota Rimeleta
Poljub

Poljub

Pro­fe­so­rica in ume­tnica Petra Varl je na pra­zen zid par­ki­ri­šča za Pravno fakul­teto v Mari­boru nasli­kala “Poljub”. In sicer v sklopu pro­jekta Mari­bor <EDU>Graz.
RAZ:UM, Interier

RAZ:UM, Interier

V sklopu pro­jekta RAZ:UM, EPK Mari­bor 2012 in Mari­bor­ske uni­verze v leto­šnjem letu poteka pro­jekt Inte­rier, pri kate­rem pro­fe­sorji Oddelka za likovno ume­tnost Uni­verze v Mari­boru in ume­tniki, ki so se jim pri­dru­žili (sku­paj 11), raz­sta­vljajo svoja dela v inte­ri­erju poslo­pja Uni­verze v Mari­boru. Gre za kohe­zijo likov­nih del s z ustre­zno pove­zavo v pro­storu, ki so...
Zadnje objave

Obvestilo za študente

Na II. gim­na­ziji Mari­bor je odslej na voljo raz­stavni pro­stor, kjer se lahko s pro­fe­so­rico Petro Čeh, umet. zgod. in soc. kult. dogo­var­jate za more­bi­tne razstave. Vabljeni ste tako seda­nji kot tudi bodoči študentje. Pro­fe­so­rica ume­tno­stne zgo­do­vine na II. gim­na­ziji Mari­bor v svo­jem blogu pred­sta­vlja tudi raz­stavo aka­dem­ske sli­karke in pro­fe­so­rice na PEF MB Anke Kra­šne Koci­jan....
Oto Rimele v Madridu

Oto Rimele v Madridu

Vabilo na razstavo OTO RIMELE, La luz de la sombra/ OTO RIMELE, Sve­tloba sence Cír­culo de Bel­las Artes de Madrid (CBA) 5. februar – 30. marec 2014 otvo­ri­tev: sreda, 5. februar 2014 ob 20.00 www.circulobellasartes.com ALCALÁ, 42 28014 MADRID
Duhovnost materialne odsotnosti

Duhovnost materialne odsotnosti

V pone­de­ljek, 18. marca 2013, ob 17. uri je v Gla­zer­jevi dvo­rani Uni­ver­zi­te­tne knji­žnice Mari­bor pote­kala pred­sta­vi­tev mono­gra­fije Jureta Mikuža in Ota Rime­leta z naslo­vom Duhov­nost mate­ri­alne odsotnosti. Pogo­vor je pove­zo­vala dr. Mar­jeta Ciglenečki. Dele­žni smo bili zani­mive pred­sta­vi­tve dese­tle­tnega ustvar­ja­nja sli­karja Ota Rime­leta, ki ga je skozi svojo prizmo pred­sta­vil dr. Jure Mikuž. Soo­čil nas je...
Jernej Žumer na 10. Slovenskem bienalu ilustracije

Jernej Žumer na 10. Slovenskem bienalu ilustracije

Ilu­stra­tor mlajše gene­ra­cije, Jer­nej Žumer, nek­da­nji študent Oddelka za likovno ume­tnost PEF Mari­bor, je letos med tistimi ume­tniki, kate­rih dela so spre­jeta na 10. Slo­ven­ski bie­nale ilustracije.
Performans v javnem prostoru - javni poziv

Performans v javnem prostoru — javni poziv

Ume­tnica Anna Wat­zin­ger nam je tokrat posre­do­vala poziv k ude­ležbi v per­for­mansu “Raz­šir­ja­nje Drave”:
Umetnost danes

Umetnost danes

Inter­vju z doc. dr. Mojco Pun­cer, pre­da­va­te­ljico na Filo­zof­ski fakul­teti v Mariboru
Likeart - zakaj?

Likeart — zakaj?

Raz­go­vor s pro­fe­sor­jem ume­tno­stne zgo­do­vine na Oddelku za likovno ume­tnost Peda­go­ške fakul­tete v Mari­boru, dok­tor­jem ume­tno­stne zgo­do­vine in nek­da­njim kustosom.
Dragica Čadež v Mariboru

Dragica Čadež v Mariboru

Ob otvo­ri­tvi raz­stave kipar­skega dela Dra­gice Čadež Lapajne v Mari­boru — v sklopu EPK, je spre­go­vo­ril aka­dem­ski sli­kar in pro­fe­sor Oto Rimele